Các chi tiết về xếp hạng: 13 học sinh đầu tiên

Vị trí Họ và tên Điểm
1 Thầy 37.0
2 Lê hoàng 31.0
3 UserVip 4.0
4 Phạm Anh 2.0
5 Chung -
5 Giáo viên -
5 hoang -
5 Hoc -
5 Nguyễn Ngọc -
5 Nguyễn Thành Tâm -
5 Phạm Minh Quốc -
5 Thầy HÀ VĂN QUÁ -
5 Đái Thanh Truyền -