Khi sở hữu khóa học giáo viên:

Sử dụng ngân hàng câu hỏi có sẵn
Tự tạo và sử dụng ngân hàng cho cá nhân
Xây dựng hoạt động giải dạy
Tổ chức học sinh thi online
Xuất đề, chuyên đề,...từ ngân hàng câu hỏi
Giáo viên tự cài đặt thu phí tự động cho khóa mình quản lí để tăng thu nhập
Phí duy trì 300.000 đồng/năm