• Do tình hình các em học sinh phải nghỉ ôn tập ở nhà để phòng chống dịch bệnh, theo kế hoạch chỉ đạo của nhà trường, các em ở nhà ôn tập và hoàn thành yêu cầu của giáo viên giao cho. Mong các em tích cực làm việc để tận dụng thời gian nghỉ học ở nhà có thể tự học và tích lũy kiến thức.