HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

9. HƯỚNG DẪN DÀNH CẤP TRƯỜNG

9.2. Tạo và quản lí lớp

Tạo và quản lí lớp 10/11

Tải file hướng dẫn tại đây!

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TRỰC TUYẾN

Ngày 10/11/ năm 2018, tại THPT Tân Châu

Thời gian dự kiến làm việc trong 2 giờ (15h đến 17h)

I. TẠO RA LỚP HỌC VÀ QUẢN LÍ LỚP HỌC

1. Tạo ra lớp học

2. Phân công giáo viên quản lí lớp và học sinh được vào lớp học

II. QUẢN LÍ GIAO DIỆN LỚP HỌC

1. Kích hoạt các khối chức năng để quản trị lớp học