HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

4. TẠO ĐỀ THI

4.1. Cách tạo đề theo ma trận (CB)