HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

8. TẠO VÀ QUẢN LÍ NGÂN HÀNG

8.3. Tải câu hỏi lên ngân hàng cá nhân