HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

4. TẠO ĐỀ THI

4.7. Nhúng Video vào câu hỏi trắc nghiệm