HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

3. HƯỚNG DẪN THI

3.2. Hướng dẫn học sinh nộp bài tự luận