HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

5. QUẢN LÍ LỚP HỌC

5.4. Xuất bảng điểm sau thi