HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

8. TẠO VÀ QUẢN LÍ NGÂN HÀNG

8.8. Duyệt và xóa câu hỏi trùng