HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

8. TẠO VÀ QUẢN LÍ NGÂN HÀNG

8.2. Tạo danh mục lưu trữ