HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

5. QUẢN LÍ LỚP HỌC

5.3. Ghi danh học sinh vào lớp