TRƯỜNG HỌC SỐ - NỀN TẢNG MOODLE

3. Ngân hàng câu hỏi của Trường học số được tổ chức như thế nào?

 
Hình của Admin User
3. Ngân hàng câu hỏi của Trường học số được tổ chức như thế nào?
Bởi Admin User - Friday, 13 March 2020, 12:23 AM
 
Việc tổ chức Cây thư mục lưu trữ phân cấp hợp lí, giúp việc phân quyền-chia sẻ dữ liệu đến người dùng trong toàn hệ thống hiệu quả nhất

Cây thư mục được xây dựng sâu n cấp quản lí  tùy theo nhu cầu thực tế mỗi đơn vị.
Trên đây là cấu trúc lưu trữ đề xuất tương ứng dành cho Sở, Trường, Tổ chức-cá nhân.
Những "Khóa học" được xây dựng ở cấp thấp (cấp 3) sẽ được thừa tài nguyên của cấp cao hơn (cấp 1, 2).
Những người quản lí thư mục cấp cao sẽ quản lí tài nguyên của thư mục cấp thấp hơn.
* Đặc biệt:
  • Mỗi Khóa học của giáo viên quản lí luôn có vùng lưu trữ dùng cá nhân (Ngân hàng cá nhân)
  • Đây là cấu trúc thư mục động: có thể thay đổi, di chuyển để tổ chức lại mà không ảnh hưởng đến dữ liệu