TRƯỜNG HỌC SỐ - NỀN TẢNG MOODLE

4. Hệ thống Trường học số bao gồm những gì?

 
Hình của Admin User
4. Hệ thống Trường học số bao gồm những gì?
Bởi Admin User - Sunday, 27 May 2018, 3:59 PM
 

Hệ thống trường học số bao gồm các chức năng chính sau:
1. Cổng thông tin điện tử cho đơn vị đào tạo.
2. Hệ thống quản lý học tập.
3. Hệ thống quản lý nội dung học tập.
4. Kho học liệu số.